Algemene Voorwaarden 

Gebruiksvoorwaarden website en webpagina’s cross my heart 

Welke regels gelden voor het gebruik van de website van cross my heart? En waar kun je terecht als je een klacht hebt?

Toepasselijkheid

Artikel 1.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor jou als gebruiker van de website van cross my heart. Door gebruik van de website geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

  1. Je de website bezoekt
  2. Je reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de website of webpagina’s plaatst. Hieronder valt in ieder geval de volgende website en/of webpagina’s:
  • crossmyheart.nl
  • Instagram.com@crossmyheart.events

Gedragsregels 

Artikel 3.

Cross my heart plaatst in sommige gevallen foto’s, korte teksten of citaten op haar website en webpagina’s die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. Wij noemen daarbij voor zover beschikbaar en bekend de bron, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. 

Artikel 4.

Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is gezien de aard van mijn werkzaamheden inherent aan het karakter van de website. Ik probeer dit altijd op zorgvuldige wijze te doen, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

 

Hergebruik van bijdragen 

Artikel 5. 

Zonder mijn voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van de website kopiëren, bewerken of publiceren, of samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de website publiceren. Dat mag ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 6.

Door gebruik van de website en webpagina’s aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van cross my heart, als cross my heart schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 7.

Cross my heart is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website en webpagina’s te gebruiken en/of te lezen.

Klachten

Artikel 8.

Klachten kun je elektronisch kenbaar maken via een email naar martine @crossmyheart.nl. Beschrijf en onderbouw je klacht en vergeet niet je contactgegevens te vermelden. 

Artikel 9.

Ik neem jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je jouw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij eigenaresse van cross my heart aan de Streekweg 133, 1616 AC Hoogkarspel. De eigenaresse laat jou binnen 30 dagen na ontvangst van je bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze tegemoet gekomen wordt aan jouw bezwaar.

Privacy

Artikel 10.

De manier waarop ik omga met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. Daarin staat ons het cookiebeleid van cross my heart.

Toepasselijk recht

Artikel 11.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 12.
Cross my heart heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Algemene disclaimer website cross my heart

Deze site is met zorg gemaakt door cross my heart in samenwerking met Onwijs Reclame. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (in sommige gevallen) snel veranderende informatie.

Wij willen lezers zo goed mogelijk informeren en inspireren. Onze website is dan ook met de uiterste zorg samengesteld.